Η συνεργασία του έργου CICEE-T υποστηρίζει την ανάπτυξη της πρώτης εργαλειοθήκης ψηφιακής εκπαίδευσης των προπονητών με πολιτιστικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια στον αθλητισμό (ΑΑ) για την αντιμετώπιση της κοινής ανάγκης για την καταπολέμηση των ψυχικών, σωματικών και σεξουαλικών μορφών διαπροσωπικής βίας στον αθλητισμό με ευπρεπή τρόπο για τις χώρες της Βόρειας Μεσογείου (ΒΜ).

Το έργο σκοπεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις γνώσεις των προπονητών στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία, και την Πορτογαλία σχετικά με την ΑΑ και να συμβάλλει στην προστασία του αθλητισμού από τη βία μέσω της αναβάθμισης της εκπαίδευσης σχετικά με την ΑΑ που παρέχεται από ενδιαφερόμενους φορείς εκπαίδευσης προπονητών.

Το έργο CICEE-T θα επιχειρήσει να ξεπεράσει τους περιορισμούς της κοινής πρακτικής της «εισαγωγής και μετάφρασης» κατευθυντήριων γραμμών που έχουν αναπτυχθεί κεντρικά (από τη ΔΟΕ, την ΕΕ και τη βόρεια ΕΕ) με μια πολιτισμικά ενημερωμένη προσέγγιση, δομημένη από κάτω προς τα πάνω, λαμβάνοντας υπόψη βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των έξι χωρών-συνεργατών της ΒΜ όπως και τις μοναδικές ανάγκες τους για εκπαίδευση των προπονητών στην ΑΑ, στην εθνική τους γλώσσα.

ΣΤΟΧΟΙ

Καθώς η βία στον αθλητισμό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που περιορίζεται στο χρόνο και τον τόπο,

οποιεσδήποτε λύσεις για την πρόληψη και την καταπολέμησή της πρέπει να είναι πολιτιστικά κατάλληλες για το πλαίσιο.

Το έργο CICEE-T έχει τέσσερις συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εντός 36 μηνών:

Ανάπτυξη βασικών γνώσεων σχετικά με (α) πρωτοβουλίες εκπαίδευσης προπονητών στην ΑΑ σε όλες τις χώρες-συνεργάτες, (β) πολιτιστικούς φραγμούς που εκδηλώνονται στον αθλητισμό για τις χώρες της ΒΜ και (γ) πεποιθήσεις που διατυπώνουν τις προθέσεις των προπονητών για να εκπαιδευθούν και να καθοδηγηθούν σχετικά με την ΑΑ στις χώρες της ΒΜ.

Σχεδιασμός και να ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης του CICEE-T, η οποία θα περιέχει ψηφιακή, πολιτισμικά ενημερωμένη εκπαίδευση των προπονητών σχετικά με την ΑΑ για την πρόληψη της βίας στον αθλητισμό, ένα σύστημα αξιολόγησης για τα εκπαιδευτικά του αποτελέσματα και ένα σύστημα παρακολούθησης για τη χρήση του.

Εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης του CICEE-T σε μια πιλοτική μελέτη που διεξάγεται στις χώρες-συνεργάτες της ΒΜ.

Αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου CICEE-T (διαδικασία και αποτελέσματα) και διάδοση της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης του CICEE-T, των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την ανοικοδόμησή της και οι γνώσεις/αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το CICEE-T αναγνωρίζοντας του προπονητές ως πρώτους εμπλεκόμενους σχετικά με τη βία στον αθλητισμό, επικεντρώνεται στην επιμόρφωσή τους με τρόπο που αυξάνει τις πιθανότητες να καταφέρει να υποστηρίξει την έννοια και την πρακτική της ΑΑ σε προπονητές έξι πολιτισμών που βρίσκονται στη Νότια ΕΕ.

Όταν οι μη φιλικές προς τον πολιτισμό ιδέες για την ΑΑ μεταφράζονται σε μια γλώσσα, οι πιθανότητες να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και να μεταφερθούν στους συμμετέχοντες μέσω της πρακτικής καθοδήγησης εξασθενούν.

Αντιθέτως, το CICEE-T θα αναπτύξει φιλική προς τον πολιτισμό εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα για να αυξήσει τις πιθανότητες εφαρμογής της καθοδήγησης ως προς την ΑΑ.

Για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης του CICEE-T, οι συνεργάτες χρησιμοποιούν το μοντέλο ADDIE (Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση). Το μοντέλο ADDIE είναι μια διαδικασία 5 φάσεων που χρησιμοποιείται συνήθως από προγραμματιστές εκπαίδευσης.

Οι κύριες δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν οι συνεργάτες του CICEE-T είναι:

Χαρτογράφηση των πρωτοβουλιών εκπαίδευσης των προπονητών των συνεργατών της ΒΜ για την ΑΑ με κορυφαία ποιοτική/ποσοτική έρευνα σχετικά με τα πολιτισμικά εμπόδια της ΑΑ που εκδηλώνονται στις κοινωνίες και τα αθλήματα των χωρών που συμμετέχουν μαζί με τις πεποιθήσεις που διαμορφώνουν τις στάσεις και τις προθέσεις των προπονητών ως προς την αποδοχή της εκπαίδευσης για την ΑΑ και την παροχή καθοδήγησης στις χώρες-συνεργάτες.

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης, η οποία περιέχει ψηφιακή, πολιτισμικά ενημερωμένη εκπαίδευση των προπονητών για την ΑΑ για την πρόληψη της βίας στον αθλητισμό, ένα σύστημα αξιολόγησης για τα εκπαιδευτικά του αποτελέσματα και ένα σύστημα παρακολούθησης για τη χρήση του.

Δοκιμή της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης μέσα στις χώρες-συνεργάτες του CICEE-T για την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη βελτίωσή της.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου CICEE-T είναι η ψηφιακή εκπαίδευση των προπονητών για την ΑΑ, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση ενσωματωμένες μέσα σε μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη με 6 εκδόσεις. Οι συνεργάτες του CICEE-T προσδοκούν να κάνουν τη διαφορά, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα και χρησιμοποιώντας πολιτιστικές αποχρώσεις για την καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό.

Το έργο θα προσφέρει νέες γνώσεις στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της εκπαίδευσης των προπονητών για την ΑΑ που είναι ουσιαστική και εφαρμόσιμη στο αθλητικό πλαίσιο των χωρών-συνεργατών και μια σταδιακά πολιτισμικά ευαίσθητη μεθοδολογική προσέγγιση που μπορεί να είναι χρήσιμη στη διεθνή κοινότητα στη μάχη ενάντια της διαπροσωπικής βίας στον αθλητισμό.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ